Privacyverklaring Bemeij dienstengroep

1 oktober 2018

 

Waarom heeft Bemeij deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring leggen wij zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende personen:

 • Bezoekers van de websites van Bemeij (bemeij.nl hierna de “Website”);
 • Alle voormalige, bestaande en potentiële werknemers;
 • Vertegenwoordigers van zakelijke relaties en potentiële klanten (hieronder vallen ook de leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers van Bemeij);
 • Aspirant-werknemers (sollicitanten) die zich als werkzoekende aanmelden bij Bemeij (dit kan via de website, via een vacaturewebsite maar ook via de mail of telefonisch);
 • Alle andere personen die met Bemeij contact opnemen en van wie Bemeij persoonsgegevens verwerkt.

U deelt o.a. persoonsgegevens met ons wanneer u klant wordt, zich registreert voor onze diensten, online een formulier invult, een contract ondertekent, onze producten of diensten gebruikt of via een van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt. Vervolgens verwerken wij deze gegevens.

Met verwerken bedoelen we alles wat we met persoonsgegevens doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Bij die verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij o.a. via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarbij uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

Werknemers

De informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers is opgenomen in het uitgebreide privacy beleid van Bemeij. Dit beleid wordt aan alle medewerkers van Bemeij kenbaar gemaakt, en is ook op te vragen via robert@bemeij.nl

Welke persoonsgegevens heeft Bemeij van mij?

Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevensgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;
 • Paspoort- en ID-kaartnummers;
 • Transactiegegevens;
 • Bankgegevens;
 • Loon beslaglegging;
 • Inschrijfnummers van de Kamer van Koophandel;
 • Kopiepaspoort;
 • BSN-nummer;
 • Gegevens partner;
 • Nationaliteit;
 • Verzuimregistratie;
 • Opleidingsniveau;
 • In sommige gevallen VOG-verklaring;
 • Zorgverzekeraar/nummer;
 • In sommige gevallen GPS-tracking van de auto;
 • Functioneringsgegevensrapporten;
 • No-riskverklaring UWV;

Waarom heeft Bemeij mijn persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

 

Gebruik van onze diensten (zakelijke relaties)

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt (denk aan naam, email). Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden (vallen binnen het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst):

 • Toezending van offertes;
 • Beantwoording van vragen over onze diensten en producten;
 • De levering van de navolgende diensten en/of producten;

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren en verzoeken af te handelen. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Gebruik voor o.a. direct marketing over onze diensten

Het is mogelijk dat wij u gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinde (gerechtvaardigd bedrijfsbelang). Bijvoorbeeld om het contact te bevorderen, e-mail marketing, etc. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.

Gebruik voor toezending van onze nieuwsbrief

Bemeij verstuurt momenteel geen nieuwsbrieven. Wanneer Bemeij ervoor kiest om wel een nieuwsbrief te gaan versturen wordt indien nodig vooraf toestemming gevraagd aan de ontvanger.

Gebruik voor sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Dit gebeurt onder de grondslag uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder ook valt de werving, selectie en de sollicitatieprocedure.

Wettelijke verplichting

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Denk hierbij aan het verstrekken van persoonsgegevens aan de belastingdienst of politie.  Een voorbeeld is dat Bemeij bij vermoeden van fraude aangifte mag doen bij de politie.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende grondslagen is voldaan:

 • U toestemming heeft gegeven;
 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bemeij of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u zwaarder wegen dan de belangen van Bemeij en/of een derde.

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten/producten te kunnen leveren en verzoeken af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Sollicitaties

Er kan bij Bemeij op verschillende manieren worden gesolliciteerd. Onder andere door het invullen van het inschrijfformulier op de website, maar ook via de mail of telefonisch. Als u zich inschrijft, verzoeken wij u de volgende persoonsgegevens aan ons door te geven:

 • NAW;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Cv (inclusief werkervaring, opleidingen en diploma’s).

Andere gegevens dan bovenstaande heeft Bemeij niet nodig om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert of voor een openstaande functie bij Bemeij. Wij raden dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens aan Bemeij te verstrekken. Mocht je toch andere gegevens verstrekken, dan geef je door het verstrekken toestemming aan Bemeij om deze gegevens te verwerken.

De volgende gegevens heeft Bemeij in elk geval niet nodig, en wij raden dan ook af om deze gegevens te verstrekken of in je cv op te nemen:

 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Raciale of etnische afkomst;
 • Politieke gezindheid;
 • Lichamelijke of geestelijke gezondheid;
 • Seksuele leven;
 • Lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij;
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Nationaliteit;
 • Foto;

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrijkomen, of wanneer je een open sollicitatie stuurt, zal deze termijn een jaar bedragen.

Onderwerpt Bemeij mij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Bemeij neemt geen (automatische) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen en/of computerprogramma’s e.d., zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bemeij) betrokkenheid bij heeft.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze (bedrijfs)activiteiten, denk hierbij aan onderaannemers en leveranciers van Bemeij. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens gebeurt nooit.

Daarnaast schakelt Bemeij derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat hierbij persoonsgegevens verwerkt worden. Bemeij autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij verrichten. Bemeij sluit met deze derde partijen verwerkingsovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doorgifte van de persoonsgegevens naar partijen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts naar partijen/landen die conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens. Zo zijn deze partijen, zoals Google, “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd.

Hoe zorgt Bemeij dat mijn gegevens beschermd zijn?

Bemeij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Bemeij zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Firewalls en virusscanners;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

 

Maakt Bemeij gebruik van Cookies?

Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar het Cookiebeleid van Bemeij.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Bemeij terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

 

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen via de mail bij robert@bemeij.nl. U dient in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient. Wij nemen uw verzoek binnen vier weken in behandeling.

 

Voordat wij uw verzoek kunnen honoreren dienen wij eerst uw identiteit te controleren. Wij willen immers voorkomen dat wij iemand toegang geven tot de persoonsgegevens van een ander. Dit doen we aan de hand van two-factorauthenticatie, op basis van de persoonsgegevens die we van u hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bevestiging van uw verzoek per sms via het bij ons bekende telefoonnummer of het door u beantwoorden van bepaalde verificatievragen. Mochten wij aan de hand hiervan uw identiteit nog niet kunnen vaststellen dan vragen we u om langs te komen en uw ID-bewijs te tonen.

Welke verantwoordelijkheden heb ik zelf?

Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als u persoonsgegevens van andere met ons deelt, dat u er zeker van bent dat u deze gegevens met ons mag delen. U draagt daar zelf verantwoording voor.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe kan ik Bemeij bereiken: onze contactgegevens?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Bemeij
Pleimuiden 16 A

1046 AG Amsterdam

020- 506 20 50

Privacy Officer

Robert Kuijpers

robert@bemeij.nl